Matura

.

.

MATURA 2021 – ORGANIZACJA EGZAMINU:MATURA 2021 – ORGANIZACJA EGZAMINU:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przyjść na egzamin osoba jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W takim wypadku należy powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu, aby można było złożyć wniosek o termin dodatkowy. Egzamin w terminie dodatkowym organizuje OKE w Łodzi.
 2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Wszystkie przybory powinny być spakowane w przezroczystej foliowej torebce. Pamiętać należy o czarnym długopisie. Można mieć ze sobą chusteczki jednorazowe.
 5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, której nie wolno stawiać na stoliku.
 6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, muszą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły. Sale egzaminacyjne muszą zostać zdezynfekowane, a na parterze nie ma miejsca do zachowania bezpiecznej odległości.
 7. Czekając na wejście do szkoły, zdający są w odpowiednich maseczkach i zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
 8. Zdający, którzy przystępują do egzaminów na 1 piętrze wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Sienkiewicza. Zdający egzaminy na 2 piętrze wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego – białe drzwi po prawo, obok sali 18. Taki system wchodzenia do szkoły obowiązuje podczas egzaminów z j. polskiego – pp, matematyki – pp i pr, angielskiego – pp i pr, biologii oraz chemii. Na pozostałe egzaminy wszyscy wchodzą wejściem od ul. Sienkiewicza. Zdający w auli (sala 207) i sali gimnastycznej (sala 111) wchodzą do szkoły od 8.15 a pozostali abiturienci od 8.30.
 9. Przy wejściu do szkoły należy obligatoryjnie skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
 10. Dla każdego zdającego zapewnione jest miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w przezroczystym foliowym worku (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania); prosimy o przynoszenie worków ze sobą.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po rozpoczęciu pracy z arkuszem.
 12. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

12.1 podchodzi do niego nauczyciel, np. ze słownikiem,

12.2 kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej,

 1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Dbamy o bezpieczną odległość między wszystkimi osobami w szkole.
 2. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując protokoły (sprawdzanie poprawności danych) , korzystając z własnego długopisu.
 3. Losowanie numerów stolików przeprowadza członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.
 4. Adnotację o dysleksji zaznacza członek ZN.
 5. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
 6. Arkusze egzaminacyjne po zakończeniu egzaminu odbierają członkowie ZN a maturzyści pozostają na swoich miejscach.
 7. Po skończonym egzaminie przed aula i salą gimnastyczną będą leżały kody dostępu do wyników egzaminów.
 8. W przypadku egzaminu z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego.
 9. Informacje dotyczące przebiegu samego egzaminu przekażą przewodniczący ZN przed rozdaniem arkuszy.
 10. Wątpliwości i pytania można zgłaszać pod nr tel. 506 006 358.

Życzę powodzenia,

Maria Włodarczyk
Dyrektor III LO