Matura 2020

Terminy konsultacji dla maturzystów znajdują się w zakładce „Konsultacje” w menu strony.


MATURA 2020 – WYTYCZNE NA PODSTAWIE ZALECEŃ MEN, MZ, CKE I GIS

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może przyjść na egzamin osoba jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
W takim wypadku należy powiadomić dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu aby można było złożyć wniosek o termin dodatkowy. Egzamin w terminie dodatkowym organizuje OKE w Łodzi.

2. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły.

3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. Wszystkie przybory powinny być spakowane
w przezroczystej foliowej torebce. Pamiętać należy o czarnym długopisie. Szkoła przygotowała czarne długopisy dla każdego zdającego, one nie podlegają zwrotowi ( będą leżały na stolikach na egzaminie z j. polskiego – pp ). Można mieć ze sobą chusteczki jednorazowe.

5. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

6. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, muszą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły. Sale egzaminacyjne muszą zostać zdezynfekowane a na parterze nie ma miejsca do zachowania bezpiecznej odległości.

7. Czekając na wejście do szkoły, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

8. Zdający, którzy przystępują do egzaminów na 1 piętrze wchodzą do szkoły wejściem głównym od ul. Sienkiewicza. Zdający egzaminy na 2 piętrze wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego – białe drzwi po prawo, obok sali 18. Tak system wchodzenia do szkoły obowiązuje podczas egzaminów z j. polskiego –pp, matematyki – pp i pr, angielskiego – pp i pr, biologii, chemii. Na pozostałe egzaminy wszyscy wchodzą wejściem od ul. Sienkiewicza.

9. Przy wejściu do szkoły należy obligatoryjnie korzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

10. Dla każdego zdającego zapewnione jest miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. w przezroczystym foliowym worku (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania).

11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających

12. W trakcie egzaminu zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel

2) wychodzi do toalety

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej

13. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Dbamy o bezpieczną odległość między wszystkimi osobami w szkole.

14. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując protokoły (sprawdzanie poprawności danych) , korzystając z własnego długopisu

15. Losowanie numerów stolików przeprowadza członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

17. Arkusze egzaminacyjne po zakończeniu egzaminu odbierają członkowie ZN a maturzyści pozostają na swoich miejscach.

18. W przypadku EM z informatyki, w przeddzień egzaminu zdający sprawdza, w ciągu jednej godziny, poprawność działania komputera, na którym będzie zdawał egzamin, i wybranego przez siebie oprogramowania. Sprawdzanie to odbywa się w obecności administratora (opiekuna) pracowni oraz członka zespołu nadzorującego, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego.

19. Informacje dotyczące przebiegu samego egzaminu przekażą przewodniczący ZN przed rozdaniem arkuszy.

20. Wątpliwości i pytania można zgłaszać pod tel.506006358.

Życzę powodzenia

M. Włodarczyk