WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMIIIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

od 1 września 2021r

· Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Kategorycznie zabrania się przychodzenia uczniów tylko na prace klasowe.

· W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

· Przy wejściu do budynku szkoły należy obowiązkowo skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.

· Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

· Rodzice/opiekunowie będą mogli wejść do szkoły po umówieniu wizyty telefonicznie.

· Stała komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, Office 365, adres mailowy: kontakt@lo3.elodz.edu.pl. i telefonicznie.

· Uczeń/pracownik u którego zaobserwuje się objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, będzie skierowany do gabinetu pielęgniarki, gdzie wdrożone zostaną procedury ustalone przez NFZ ewentualnie skierowany zostanie do izolatki na parterze szkoły (wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący). Rodzice/opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własny środek transportu).

· Uczniowie z alergią objawiająca się kichaniem, kaszlem, katarem, łzawieniem oczu powinni dostarczyć zaświadczenie od lekarskie o stwierdzonej alergii.

· Szkoła nie ma możliwości tak zorganizować zajęć edukacyjnych aby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. Rekomenduje się wkładanie maseczek, dezynfekcję i mycie rąk podczas przerw i zmiany sal lekcyjnych. Środki do dezynfekcji będą się znajdowały w klasach, na korytarzach i toaletach.

· Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Zakrywać usta i nos podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania oczu, nosa i ust.

· Rekomenduje się pozostanie w maseczkach do momentu rozpoczęcia lekcji.

· Uczniowie będą przebywać w jednej sali lekcyjnej podczas lekcji prowadzonych dla całego zespołu klasowego. Nie dotyczy to zajęć prowadzonych w grupach.

· W czasie przerw uczniowie mogą pozostawać w klasach, spożywać posiłki, korzystać z telefonów itp.

· Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub we własnej szafce. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

· Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

· Zajęcia z wychowania fizycznego będą się odbywały także w miarę możności na boisku szkolnym lub w innym miejscu na świeżym powietrzu (w zależności od pogody).

· Podczas korzystania z szatni po zakończeniu zajęć uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce środkiem do dezynfekcji rąk przed wyjściem z szatni.

· Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach ustali nauczyciel bibliotekarz. Zasady będą umieszczone na drzwiach biblioteki.

· Pielęgniarka szkolna we współpracy z dyrektorem szkoły ustali zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Informacje dostępne będą w sekretariacie i tablicach ogłoszeń.

· Na czas zagrożenia epidemicznego zawiesza się możliwość wychodzenia z budynku szkoły.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

· Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane po każdych zajęciach zespołu klasowego.

· W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

· Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) wietrzone będą co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

· Codzienne prace porządkowe obejmują ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości: sale zajęć, pomieszczenia sanitarno-higieniczne, ciągi komunikacyjne, szatnię, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich.

· Po każdej przerwie należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

· Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

· Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

· Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

· W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownik szkoły powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

· W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

· Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, poddany zostanie sprzątaniu oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

· W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. (ustalona zostanie lista osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie).

· W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

· W przypadku pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Organu Prowadzącego – UMŁ dotyczącej zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczanie będzie odbywało się zdalnie poprzez platformy edukacyjne i Office 365. Plan zajęć zdalnych podany zostanie w dzienniku elektronicznym.