Informacje o naborze i profile klas

 

Informacje dla kandydatów do klas I w roku szkolnym 2020/2021
w III Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021.

oraz
Na podstawie Zarządzenia Nr 11/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia), na semestr pierwszy klas I szkół policealnych i branżowych szkół II stopnia oraz do szkół dla dorosłych w województwie łódzkim.

* W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19
(Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
** Wersja elektroniczna dokumentów – skan podpisanego wniosku, skan świadectwa
i zaświadczenia OKE, ewentualnie skan podpisanych oświadczeń i zaświadczeń – wysłane mogą być na e-PUAP: /000731689/Skrytka ESP lub do szkoły pod adres: rekrutacja@lo3.elodz.edu.pl
*** Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się
rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Zasady rekrutacji, w tym zasady przeliczania punktów zamieszczone są na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi: http://www.kuratorium.lodz.pl/wp-content/uploads/2020/05/rekrutacja-2020-punkty.pdf

 

W roku szkolnym 2020/21
III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi
proponuje naukę w 4 klasach pierwszych dla
absolwentów szkół podstawowych.